Volume No. :   5

Issue No. :  1

Year :  2014

ISSN Print :  2321-5828

ISSN Online :  0975-6795


Registration

Allready Registrered
Click to Login

छत्तीसगढ़ः खनिज आधारिर्त आिथर््ाक विकास में क्षेत्रिय विषमताAddress:   र्पूिणर््ामा शुक्ला1] प्रदीप शुक्ला2
1विभागाध्यक्ष भूगोल विभाण् दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर
2छत्तीसगढ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर
*Corresponding Author:
DOI No:

ABSTRACT:
???????? ?????? ?? ??????? ?? ???? ???????? ??? ?? ??????? ????? ??????? ??? ?????? ???????? ????? ?? ????????? ?? ????? ??? ????????? ??? ???? ?????? ?? ????????? ?? ??? ??????? ?? ???????? ????? ??? ???? ?????????? ??????? ???????????? ?????? ?? ?????? ???? ????? ?? ???? ????????? ?? ????????? ????? ?? ???? ?? ?????? ?? ??????? ?????????? ???? ??? ???????? ?? ????? ??? ???? ??????? ?? ????? ????? ???? ???? ?????? ???????: ????? ?? ????????? ???????? ?????? ???? ?????? ?? ????? ?? ?? 1 ?????? 2000 ?? ?????? ??? ?? 26??? ????? ??? ? ?????? ?? ????????? ?????? ???? ????? 135133 ???? ????. ??????? ????????? ??? ???? ??? ??? ???? ??????? 170 46‘ - 240 6‘ ?????? ??????? ??? 800 15‘- 840 25‘ ?????? ????????? ?? ???? ????? ?? ?????? - 650 ????. ??? ????? ?? ?????? ??? 385 ???? ???? ???? 20833803 ??????? ?????? ?? 27 ???? ??? ????? ????? ???
KEYWORDS:
छत्तीसगढ़ः खनिज आधारिर्त आिथर््ाक विकास में क्षेत्रिय विषमता
Cite:
र्पूिणमा शुक्ला, प्रदीप शुक्ला. छत्तीसगढ़ः खनिज आधारिर्त आिथर््ाक विकास में क्षेत्रिय विषमता. Research J. Humanities and Social Sciences. 5(1): January-March, 2014, 1-4.
[View HTML]      [View PDF]Visitor's No. :   434484